Как може да се свържеш с нас?

ТЕЛЕФОН

0884 176 579

АДРЕС

бул. Мария Луиза 58
1202 София, България

ИМЕЙЛ

info@11-moons.com

Имате въпроси?

Попълнете формата по-долу с Вашите данни и ще се свържем с Вас в най-кратки срокове.

Име (задължително)

Имейл (задължително)

Тема

Съобщение

„ДАВАМ СЪГЛАСИЕ” 11 MOONS да обработва моите лични данни; Личните данни са предоставени доброволно; Съгласието ми да се обработват лични данни обхваща всички дейности по обработване, извършени за една и съща цел или цели;. Информиран/а съм за целите на обработване на личните данни, рисковете, правилата, границите и правата, свързани с обработването на лични данни, и за начините, по които да упражнявам правата си по отношение на обработването; Известно ми е, информиран/а съм, че личните данни могат да бъдат законно разкрити на друг получател – публичен орган или съконтрагент в изпълнение на поети по договори задължения;. Известно ми е: • Правото на достъп до личните данни, които се обработват и мога да получа копие от тях; • Правото да искам коригиране, в случай че установия неточности или необходимост от актуализация на личните ми данни. • Правото да искам блокиране на личните ми данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи; • Правото да искам заличаване т.е. изтриване на личните данни, в случай че са налице условията за ова. • Правото да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директен маркетинг; • Правото да възразя срещу предоставянето на личните данни на трети лица; • Правото да оттегля даденото съгласие личните данни да бъдат обработвани за целите, за които са предоставени • Правото да отправя заявка за преносимост на личните данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван; • Правото да отправя жалба или молба за защита на правата ми пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това; както и правото ми на обезщетение в случай на вреди. Известна ми е самоличността на администратора, обработващ личните ми данни, който отговаря за защитата им; Известно ми е, че личните ми данни могат да бъдат обект на профилиране за цели на администратора; Запознат съм с Практиките за поверителност на лични данни на 11 MOONS